Algemeen privacybeleid

Klik hier om een ​​exemplaar van het Celgene General Privacybeleid te downloaden of af te drukken.

1. INLEIDING EN SAMENVATTING

Onze inzet voor privacy

Bij Celgene zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk het is om de privacy van informatie van alle personen met wie we omgaan – inclusief patiënten, het algemene publiek, werknemers, regulerende instanties, zorgverleners en zakelijke partners – te beschermen. Hier zetten wij ons dan ook honderd procent voor in.

Over dit algemeene privacybeleid

Dit beleid is een overzicht van hoe Celgene Corporation en haar kantoren in de verschillende landen persoonlijke informatie verwerken. Het illustreert Celgene’s inzet om ervoor te zorgen dat mensen in overeenstemming met de lokale wetgeving de keuze en controle over hun informatie behouden.

Reikwijdte van dit algemeene privacybeleid

Dit beleid is specifiek bedoeld om informatie te verstrekken aan gebruikers van onze website en mobiele applicaties, aandeelhouders, burgers die contact hebben met Celgene, patiënten die Celgene producten gebruiken en mensen met wie we zaken doen (waaronder, maar niet beperkt tot, personeel van regulerende instanties, personeel van leveranciers en partners en bezoekers van Celgene kantoren). Dit beleid verstrekt ook informatie aan personen die in aanmerking komen voor een baan bij Celgene (zie “Solliciteren bij Celgene“) en patiënten die deelnemen aan klinische onderzoeken met betrekking tot Celgene producten (zie “Informatie voor patiënten en onderzoeksdeelnemers”) over hoe ze meer informatie over specifieke privacy praktijken kunnen vinden. Informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technologie binnen digitale diensten is te vinden in sectie 15 Cookies.

Meer informatie voor zorgverleners is hier te vinden.

Een lijst van aangesloten ondernemingen en de landen waar ze zich bevinden, is beschikbaar op  www.celgene.com.

2. INFORMATIE DIE CELGENE OVER U KAN VERWERKEN

Celgene kan informatie over u verwerken, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Algemene informatie zoals naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere informatie zoals foto’s en digitale afbeeldingen, informatie gerelateerd aan betalingen, door de overheid uitgegeven identificatiebewijzen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld rijbewijs, paspoort, professioneel licentienummer), overeenkomsten, uw communicatievoorkeuren; vragen die u aan Celgene stelt;
 • Professionele informatie, zoals uw functie, educatieve informatie, beroepskwalificaties, werkervaring, professionele netwerken, programma’s en activiteiten waaraan u hebt deelgenomen;
 • Gezondheids-, biometrische/genetische informatie gerelateerd aan identificeerbare of niet-identificeerbare personen, en alleen indien noodzakelijk en strikt  toegestaan volgens wetgeving (inclusief in verband met Celgene’s programma’s inzake risicobeheer- en veiligheid van geneesmiddelen, of voor toegankelijkheidsdoeleinden voor bezoekers aan Celgene websites); en
 • Digitale informatie die is gegenereerd door uw gebruik van websites en mobiele toepassingen van Celgene, zoals IP-adres, geo-lokalisatie, apparaat-ID en gegevens die zijn verzonden via cookies.

3. INFORMATIEBRONNEN

In de meeste gevallen zal Celgene informatie rechtstreeks van u verzamelen, hoewel we soms informatie over u zullen verkrijgen uit openbare of externe informatiebronnen (waaronder, maar niet beperkt tot):

 • Celgene kan informatie over zorgverleners verzamelen uit openbare of externe bronnen voor marketing- en onderzoeksdoeleinden en om professionele informatie te controleren (waaronder, maar niet beperkt tot toegang tot openbaar toegankelijke informatie, nationale registers of externe databases );
 • Zorgverleners of andere derde partijen kunnen informatie over patiënten aan Celgene verstrekken waar nodig volgens de toepasselijke wetgeving inzake veiligheid van geneesmiddelen en risicobeheer;
 • Wanneer u de Celgene website bezoekt, kan Celgene van uw computer of een ander door u gebruikt apparaat informatie verzamelen, zoals internetprotocol (IP), domeinnaam, internetprovider (Internet Service Provider, ISP), informatie over de datum en het tijdstip van uw bezoek en andere informatie die via traceringstechnologieën wordt verstrekt. Zie onze kennisgeving inzake cookies in paragraaf 15 hieronder.
 • Informatie kan worden gedeeld binnen de bedrijvengroep van Celgene, waaronder onze wereldwijde dochterondernemingen.

4. WAAROM CELGENE UW INFORMATIE VERWERKT

Celgene zal uw informatie alleen verwerken voor doeleinden die zijn toegestaan door toepasselijke wetgeving. Enkele mogelijke doeleinden zijn:

 • Celgenes relatie met personen beheren bijvoorbeeld om op vragen en opmerkingen te reageren, personen voor Celgene evenementen uit te nodigen en aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • samenwerkings- en onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om Celgene in staat te stellen beter geïnformeerde en objectieve beslissingen te nemen bij het identificeren van en in contact komen met zorgverleners en belangrijke opinieleiders en bij het beheren van de samenwerkingsrelatie met zorgverleners;
 • Rekruteren, verwerken van professionele informatie om personen te beoordelen op hun geschiktheid voor functies bij Celgene;
 • Marktonderzoek, professionele informatie over personen verwerken voor legitieme marktonderzoeksdoeleinden. We verzamelen informatie door middel van vragenlijsten en interviews met patiënten en zorgverleners om ons te helpen onze producten te verbeteren.
 • Direct marketing, we verwerken informatie om marketinginformatie aan personen te verstrekken in overeenstemming met de lokale wetgeving (u kunt hierover keuzes maken, zie [link naar paragraaf
 • Wettelijke rapportage, indien nodig verwerking van informatie waar nodig om aan regelgevende verplichtingen te voldoen, met name wanneer deze betrekking hebben op verplichtingen op het gebied van veiligheid van geneesmiddelen en risicobeheer, en verplichtingen met betrekking tot uitgaventransparantie en soortgelijke vereisten die specifiek gelden voor de farmaceutische sector.
 • Andere doeleinden die in uw relatie met Celgene relevant zijn

Celgene zal informatie verwerken voor verdere doeleinden, waar dit is toegestaan, (zoals voor archivering, wetenschappelijke of marktonderzoeksdoeleinden) of wanneer dit wettelijk verplicht is (zoals het rapporteren van informatie voor Celgene’s verplichtingen op het vlak van risicobeheer en geneesmiddelen).

Wettelijke verwerkingsbasis

Celgene verwerkt informatie op basis van een of meer van de volgende situaties:

 • u hebt toestemming verleend (in welk geval deze toestemming op elk moment kan worden ingetrokken);
 • er moet voldaan worden aan onze contractuele verplichtingen tegenover u de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • de verwerking is noodzakelijk om iemands vitale belangen te beschermen;
 • verwerking is van publiek belang; of
 • de verwerking is in legitiem belang van Celgene. Bijvoorbeeld, Celgene verwerkt informatie voor wetenschappelijke en statistische onderzoeksdoeleinden, informatie over bezoekers van Celgene en personeel van leveranciers, informatie voor wetenschappelijke ontwikkeling, voor de verbetering van onze producten en diensten, om beveiligingsmaatregelen te treffen om de medewerkers van Celgene, aannemers, patiënten, informatie en andere bezittingen te beschermen en om criminaliteit te voorkomen  (zoals fraude, financiële criminaliteit en diefstal van intellectueel en industrieel eigendom en om de integriteit van haar productie- en andere activiteiten te waarborgen).

Bijzondere persoonsgegevens

Als aanvulling op het bovenstaande, verwerkt Celgene bijzondere persoonsgegevens  over personen in specifieke rechtsgebieden (waaronder de Europese Economische Ruimte) – bijvoorbeeld informatie over de gezondheid, erfelijkheid,  etniciteit, religie, vakbondslidmaatschap, genetische en biometrische gegevens, seksuele geaardheid of seksleven van personen, uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Celgene steunt onder andere op de volgende voorwaarden:

 • indien personen expliciete toestemming geven (zoals patiënten die ermee instemmen te verschijnen in marketingmateriaal van Celgene);
 • indien vereist volgens de arbeidsrechten en -plichten;
 • indien vereist voor iemands vitale belangen;
 • of indien verwerking noodzakelijk is voor het verleningvan gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, op grond van een contract met een zorgverlener en;
 • indien verwerking nodig is voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

5. WAAR CELGENE UW INFORMATIE VERWERKT

Het hoofdkantoor van Celgene bevindt zich in de Verenigde Staten, met vestigingen in Europa, Azië, Zuid- en Noord-Amerika. Informatie over u is mogelijk toegankelijk voor het hoofdkantoor van Celgene in de Verenigde Staten en voor een aantal aangesloten ondernemingen  en geselecteerde leveranciers en partners van Celgene wereldwijd. Waar Celgene informatie verwerkt in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als het land waarin u verblijft, treft Celgene toepasselijke en voldoende wettelijke en veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, inclusief maar niet beperkt tot het bewaren van bindende contracten die een gepaste bescherming van informatie over personen vereisen.

Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (“EER”): telkens wanneer we uw informatie buiten de EER en Zwitserland uitwisselen, zullen we de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er adequate veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw informatie te beschermen. Dergelijke veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn.

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Celgene maakt persoonlijke informatie openbaar waar dit redelijkerwijs nodig is om haar legitieme bedrijfsdoelen na te streven en indien dit vereist is door de wet. Uw informatie zal alleen openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de lokale toepasselijke wetgeving en waar mogelijk zullen passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw informatie te beschermen. Celgene kan informatie openbaar maken aan een lid van onze groep van bedrijven, wat betekent dochterondernemingen van Celgene, onze holdingmaatschappij en haar dochtermaatschappijen.

Om de activiteiten van Celgene te kunnen uitvoeren, kan Celgene ook informatie openbaar maken aan derden, zoals openbare / regulerende instanties / overheidsinstanties (overheid, waaronder sociale- en uitkeringsafdelingen), derde partijen die diensten verlenen aan Celgene (zoals, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van audits, IT-diensten, assistentie bij onze klinische onderzoeken en studies), zakelijke partners en medewerkers (zoals externe wetenschappers) die Celgene beoordelen en assisteren met nalevingsactiviteiten voor de gezondheidszorg.

Als Celgene of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde, zal persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard over individuen deel uitmaken van de overgedragen activa.
Dit kan ook wanneer Celgene verplicht is om informatie van personen openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke of regelgevende verplichting of verzoek.

Celgene kan ook informatie openbaar maken om overeenkomsten met personen af te dwingen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van medewerkers van Celgene, patiënten of anderen (bijvoorbeeld bezoekers aan de gebouwen van Celgene) te beschermen.

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN RECHTEN VAN PERSONEN

Celgene neemt geen beslissingen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, van individuele personen, tenzij we u anderszins informeren.

8. PERSOONLIJKE KEUZES: RECHTEN EN TOEGANG TOT INFORMATIE

Toegang, herziening, verwijdering

Volgens de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming), hebt u mogelijk het recht om een kopie van informatie over u die in het bezit is van Celgene op te vragen. U hebt mogelijk ook het recht dergelijke informatie te laten herzien, corrigeren of verwijderen. Uw rechten op dergelijke informatie kunnen onderworpen zijn aan gelimiteerde wettelijke en reglementaire beperkingen. Zie “Individuele rechten uitoefenen” hieronder.

Keuzes over marketing

U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen informatie die wordt gebruikt voor direct marketing en het toezenden van wetenschappelijke informatie en nieuwsbrieven. Waar dit recht van toepassing is, gebruikt u de functionaliteit “afmelden” of “uitschrijven” in de communicatie, of, als u zich online of via een van de hulpbronnen van Celgene hebt geregistreerd en een gebruikersaccount hebt, kunt u hier uw informatie en voorkeuren bijwerken. Zie “Individuele rechten uitoefenen” hieronder.

Bezwaar tegen verwerking en aanvullende rechten

Volgens de toepasselijke privacywetgeving (bijvoorbeeld de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming), waarbij Celgene vertrouwt op gerechtvaardigde belangen of openbaar belang om informatie te verwerken, en waar Celgene direct marketing uitvoert, kunnen personen formeel bezwaar maken tegen de verwerking van hun informatie voor deze doeleinden (naast de hierboven uiteengezette “Keuzes over marketing”). Personen moeten duidelijk “bezwaar tegen verwerking” vermelden wanneer zij contact opnemen met Celgene om dit recht op bezwaar uit te oefenen.

In bepaalde omstandigheden hebt u aanvullende rechten om aspecten van de verwerking van uw informatie te beperken of om een kopie van uw gegevens voor uzelf of een derde partij in een digitale indeling op te vragen.

Zie “Individuele rechten uitoefenen” hieronder.

Uw individuele rechten uitoefenen

Om uw individuele rechten uit te oefenen, vult u het korte formulier in dat hier beschikbaar is en uw verzoek zal worden doorgestuurd naar het meest relevante team van Celgene. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving en de aard van het verzoek, kunnen personen worden verplicht om aanvullende informatie te verstrekken (inclusief de informatie om de identiteit van personen te verifiëren indien dit vereist is).

Rechten van Europese personen om te klagen bij gegevensbeschermingsautoriteiten

Wanneer een persoon in de EER-landen of Zwitserland van mening is dat Celgene informatie op een manier heeft verwerkt die onwettig is of inbreuk maakt op zijn / haar rechten, of de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” heeft overtreden, heeft die persoon het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de desbetreffende autoriteit voor gegevensbescherming.

Zonder beperking van het recht om rechtstreeks te klagen bij een autoriteit, is Celgene gebonden om persoonlijke informatie te beschermen. Klachten kunnen daarom hier rechtstreeks bij Celgene ingediend worden.

9. HOELANG CELGENE UW INFORMATIE BEWAART

Celgene streeft ernaar uw informatie niet langer te bewaren dan nodig is voor het specifieke zakelijke doel of de doeleinden waarvoor deze is verzameld. Informatie kan langer worden bewaard indien toepasselijke wet- en regelgeving dit vereisen of dit toestaan.

10. BESCHERMING VAN INFORMATIEBEVEILIGING

Celgene gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen. We nemen redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

11. SOLLICITEREN BIJ CELGENE

Celgene verwerkt informatie om sollicitanten te identificeren, sollicitaties te beoordelen en voor andere HR-processen die nodig zijn voor het evalueren en overwegen van sollicitaties. De verwerkte informatie kan informatie omvatten zoals uw functie, opleiding, beroepskwalificaties, werkervaring, publicaties en wetenschappelijke activiteiten, professionele netwerken, programma’s en activiteiten waaraan u hebt deelgenomen.

In de loop van een sollicitatie kan Celgene verdere informatie verwerken, zoals een door de overheid uitgegeven identificatienummer, belastingstatus, bankrekeninggegevens, details over alle bekende functiebeperkingen / behoeften voor toegankelijkheid op de werkplek, achtergrondinformatie, reiskosten en onkosten, prestatiebeheer, contactgegevens voor noodgevallen, compensatie, werkuren, vakantie en informatie gerelateerd aan arbeidsvoorwaarden.

12. INFORMATIE VOOR PATIËNTEN EN DEELNEMERS AAN EEN ONDERZOEK

Celgene verwerkt de informatie van patiënten die behandelingen en diensten van Celgene gebruiken en van deelnemers aan klinisch onderzoek met Celgene producten van Celgene. Daarnaast heeft Celgene mogelijk toegang tot patiëntinformatie via samenwerkingsovereenkomsten met derden (bijvoorbeeld genetische gegevens). Uw naam, identificatienummer of enige andere informatie die uw directe identificatie mogelijk maakt, wordt vervangen door een code. De gecodeerde onderzoeksgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden van het onderzoek en de opvolging van de veiligheid en de effectiviteit van de onderzoeksmedicatie. Alleen geautoriseerde medewerkers van de onderzoeksarts, het personeel van Celgene of de derde partijen die Celgene helpen bij het uitvoeren van het onderzoek, hebben toegang tot de gegevens. Celgene kan de gecodeerde studiegegevens buiten uw land (bijvoorbeeld naar de Verenigde Staten) overdragen om deze te verwerken of in te dienen bij de bevoegde autoriteiten. Zie paragraaf 5. “Waar Celgene uw gegevens verwerkt” voor meer informatie.

Celgene heeft geen toegang tot de namen of contactgegevens van patiënten en deelnemers aan het onderzoek en probeert die niet te achterhalen. Neem contact op met uw zorgverlener of de site voor klinisch onderzoek om meer te weten te komen over hoe uw informatie wordt verwerkt. Celgene verwerkt versleutelde informatie over patiënten en patiënten die deelnemen aan een onderzoek, wat een of meer van de volgende gegevens kunnen zijn: geboortejaar, initialen of willekeurig geselecteerde unieke identificatie of een combinatie van deze zaken. Aan deze versleutelde gegevens kan informatie gekoppeld zijn over fysieke en psychische gezondheid, voedingsinformatie, etniciteit, seksuele geaardheid, gezondheid en informatie gerelateerd aan veiligheid en andere medische informatie. Informatie wordt verzameld uit klinisch onderzoek en kan speciale categorieën van persoonsgegevens bevatten.

Celgene kan de tijdens het onderzoek verzamelde informatie ook delen met wetenschappers buiten Celgene voor verder wetenschappelijk onderzoek in het belang van de volksgezondheid. Celgene zal echter geen informatie over uw identiteit aan deze wetenschappers verstrekken.

Daarnaast verwerken we de informatie die u ons vrijwillig geeft.
Zo verwerken wij bijvoorbeeld informatie die u ons verstrekt bij het vragen om informatie over onze geneesmiddelen, voor zover dit nodig is om uw verzoek te beantwoorden. We gebruiken deze informatie in overeenstemming met de wetgeving.

Voor deelnemers en andere betrokken personen jonger dan 18 jaar wordt de informatie verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en niet zonder de voorafgaande toestemming van de ouder of wettelijke voogd.

13. INFORMATIE VOOR ZORGVERLENERS

Celgene verwerkt informatie van zorgverleners zoals contactgegevens voor zakelijke communicatie, contractuele, financiële en andere informatie met betrekking tot geleverde diensten en uitnodigingen voor evenementen en trainingsactiviteiten, informatie over beroepskwalificaties, informatie met betrekking tot de behandelingsverzoeken van u en het beheren van sommige commerciële activiteiten.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gecombineerd met andere informatie die we mogelijk al over u hebben en / of hebben verkregen via openbare middelen, zoals, maar niet beperkt tot wetenschappelijke en medische publicaties, nationale registers en internet. Als u ervoor kiest om deze informatie te bekijken, raadpleegt u het onderstaande gedeelte “Neem contact met ons op“.

Raadpleeg onze privacyverklaring voor zorgveleners en het privacybeleid van Celgene voor meer informatie over hoe Celgene informatie van zorgverleners verwerkt

14. KINDEREN

Websites en mobiele applicaties van Celgene zijn niet bedoeld of ontworpen voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van personen waarvan we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.

Zie paragraaf 12 “Informatie voor patiënten en deelnemers aan een onderzoek” hierboven voor meer informatie.

15. GEBRUIK VAN COOKIES / NIET VOLGEN

Celgene kan technologie gebruiken die bekend staat als “cookies” en soortgelijke traceringstechnologieën, waaronder geo-lokalisatie, op onze websites en mobiele applicaties. Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst en dat we gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Uw ervaring efficiënter, sneller en eenvoudiger maken: door uw voorkeuren te onthouden, zoals de taal, weergave en andere instellingen van uw voorkeur, het onderhouden van uw sessie en voor authenticatiedoeleinden. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden. Deze cookies worden ook sessie-ID-cookies, authenticatie-cookies en gebruikersinterface maatwerk cookies genoemd.
 • Verkrijgen van nuttige kennis over hoe de site wordt gebruikt: door informatie te verzamelen over het aantal bezoekers en andere gebruiken. Dit helpt ons onze sites te verbeteren. Deze cookies worden ook analytische cookies genoemd. Voor dit doel gebruiken we diensten zoals Google Analytics, wat betekent dat Google en vergelijkbare leveranciers ook toegang hebben tot deze informatie (waaronder uw IP-adres en andere apparatuur-ID’s zoals het IMEI-nummer en het MAC-adres).
 • Zorgen voor een gemakkelijke toegang tot onze sociale mediasites. Dit helpt ons om u aanwijzingen te geven en onze inhoud te delen op sites zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, YouTube of Pinterest. Deze plug-ins voor sociale media kunnen cookies en vergelijkbare technologie op uw computer of een ander apparaat opslaan. Dit betekent dat de sociale media websites toegang hebben tot deze informatie (waaronder uw IP-adres), en mogelijk identificeren dat u interactie hebt gehad met de website van Celgene.

Uw webbrowser kan zo worden ingesteld dat cookies worden beheerd en zelfs geweigerd. Houd in gedachte dat als u uw browser instelt om automatisch cookies te weigeren, uw gebruikerservaring bij het bezoeken van websites niet hetzelfde zal zijn: uw voorkeuren worden mogelijk niet onthouden, sommige functionaliteiten kunnen verloren gaan en u hebt mogelijk geen toegang tot bepaalde gebieden of functies van de websites.

Houd er rekening mee dat Celgene momenteel niet reageert op “Niet volgen”browserinstellingen. Celgene blijft nieuwe technologieën bekijken en kan een standaard opnemen zodra deze voorhanden is.

Ga voor meer informatie over cookies, soorten cookies en hoe cookies kunnen worden beheerd, inclusief hoe u ze kunt blokkeren en verwijderen naar http://www.allaboutcookies.org

16. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Celgene kan dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door eventuele herzieningen op het privacybeleid van Celgene te plaatsen. Wanneer herzieningen in het materiaal worden aangebracht, zal Celgene personen rechtstreeks op de hoogte brengen waar en wanneer zij hiertoe wettelijk is verplicht, of een opvallende kennisgeving plaatsen op het privacybeleid van Celgene.

17. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u meer informatie wenst over de privacy procedures van Celgene, neem dan contact met ons op.

U kunt contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming of de Chief Privacy Officer van Celgene door het onderstaande contactformulier in te vullen of per post te versturen naar:

(voor inwoners van de Europese Economische Ruimte/Zwitserland, Azië, Midden-Oosten, Afrika)

Europese Functionaris voor gegevensbescherming
Route de Perreux 1,
2017 Boudry
Zwitserland

(voor inwoners van de VS, Canada)

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
Verenigde Staten

Laatst bijgewerkt: Mei 2018