Privacyverklaring voor zorgverleners

Klik hier om een ​​exemplaar van het Celgene General Privacybeleid te downloaden of af te drukken.

1. INLEIDING EN SAMENVATTING

Bij Celgene zetten we ons volledig in om de privacy en de informatie met betrekking tot zorgverleners en andere medische professionals (zoals statistici, vertegenwoordigers van ziekenhuizen, klinieken, universiteiten, overheidsinstanties, non-profitorganisaties) waarmee we communiceren (hierna gezamenlijk “zorgverleners”) te beschermen.

Deze verklaring gaat specifiek in op de verwerking van persoonlijke informatie over zorgprofessionals en consultants met wie we contact hebben.

Deze verklaring gaat in op waarom, hoe en welke gegevens worden verwerkt en over de rechten van individuen.

Verwijzingen naar “Celgene”, “groep”, “dochterondernemingen”, “wij”, “ons” en “onze” zijn verwijzingen naar Celgene Corporation en haar wereldwijde dochterondernemingen.

2. INFORMATIE OVER U DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN

Wij bewaren alleen informatie over u die nodig is om onze relatie met u te onderhouden. Afhankelijk van de relatie kunnen wij informatie over u verwerken, waaronder:

 • Algemene informatie: naam, post- en/of e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en andere informatie zoals foto’s, digitale afbeeldingen en geluidsopnamen, informatie met betrekking tot betalingen, door de overheid uitgegeven identificatiebewijzen (bijv. rijbewijs, paspoort, fiscaal identificatienummer), overeenkomsten, communicatievoorkeuren, vragen aan Celgene, speciale voorwaarden (dieetvoorkeuren/-vereisten, toegankelijkheidsinformatie).
 • Professionele informatie, zoals functie, informatie met betrekking tot opleiding, beroepskwalificaties, voorschrijfgeschiedenis, werkervaring, professionele vergunningen, netwerken en connecties, programma’s en activiteiten waaraan werd deelgenomen, (mede) geschreven publicaties, prijzen, bestuurslidmaatschappen, professionele conferentie en evenementen, arbeidsstatus, invloed ranglijsten, individuele reis- en onkosteninformatie.
 • Informatie inzake assessments: zoals interne assessments, feedback, evaluaties, classificaties of prestatiewaarderingen van uw professionele activiteiten en resultaten.
 • Informatie inzake transparantie, informatie met betrekking tot betalingen en geleverde diensten, facturen en belasting gerelateerde informatie.

3. INFORMATIEBRONNEN

In de meeste gevallen zullen wij informatie rechtstreeks van u verzamelen, hoewel we soms informatie over u zullen verkrijgen uit alternatieve bronnen, waaronder maar niet beperkt tot: publiekelijk toegankelijke bronnen (zoals websites, sociale media en andere digitale platformen, publicatie databanken, tijdschriften, verenigingen, websites van redacties, nationale registers, professionele naslagwerken en externe databanken met betrekking tot zorgverleners), of externe leveranciers en dienstverleners die namens ons handelen.

4. WAAROM WIJ UW INFORMATIE VERWERKEN

Wij zullen alleen informatie verwerken voor doeleinden die zijn toegestaan volgens toepasselijke wet- en regelgeving, welke kunnen verschillen afhankelijk van waar u woont en waar wij actief zijn. Wij kunnen informatie over u verwerken om:

 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, bijvoorbeeld reageren op vragen en opmerkingen, onze samenwerking en betalingen beheren, gegevens beheren waarbij internationaal of zakelijk reizen vereist is voor onderwijs of consultancy, u uitnodigen voor onze evenementen of voor deelname aan onze activiteiten, adviseren over activiteiten met betrekking tot zorgverleners, organisaties in de gezondheidszorg, patiëntenorganisaties, individuele patiënten en organisaties voor klinische onderzoeken en zorgverleners voorzien van literatuur die nodig is om te beslissen over behandeling, en andere commerciële activiteiten, zoals, maar niet beperkt tot, het verstrekken van wetenschappelijke informatie;
 • Te voldoen aan juridische, regulatoire, “industry best practice” en ethische verplichtingen, bijvoorbeeld; rapportage van interacties met zorgverleners voor transparantiedoeleinden, het afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke rechten; voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving en aan verzoeken van overheidsinstanties, bijv. het voldoen aan verplichtingen om data inzake geneesmiddelenbewaking vast te leggen en te rapporteren; en het voldoen aan industriestandaarden en ons beleid;
 • Strategische en onderzoeksdoeleinden te bereiken: wij zullen bijvoorbeeld met belangrijke opinieleiders samenwerken om ons in staat te stellen beter geïnformeerde en objectieve beslissingen te nemen;
 • In de context van bedrijfsvoering te communiceren: bijvoorbeeld communicatie met de personen, entiteiten en instellingen in het kader van onze bedrijfsvoering. Levering van diensten en beheer van de relaties met klanten en potentiële klanten. Marketing en commerciële communicatie zoals rechtens is toegestaan.
 • Beveiligings- en fraudedetectie en -preventie uit te voeren, bijvoorbeeld om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en te zorgen voor een veilige omgeving bij onze evenementen, faciliteiten of netwerken.
 • Elk ander doel dat relevant is voor de relatie tussen Celgene en de beroepsbeoefenaar

Wij zullen informatie verwerken voor verdere doeleinden, voor zover dit rechtens is toegestaan (zoals voor archivering, wetenschappelijke of marktonderzoeksdoeleinden) of wanneer dit rechtens verplicht is om te doen (zoals het rapporteren van informatie met betrekking tot de verplichtingen van Celgene op het gebied van risicobeheer en veiligheid van geneesmiddelen).

Juridische basis voor verwerking

Wij kunnen informatie verwerken op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • U hebt toestemming verleend (in dergelijke gevallen kan de toestemming op elk moment worden ingetrokken);
 • Het is noodzakelijk om onze contractuele verplichtingen met u na te komen;
 • Waar nodig voor vitale belangen van een individu;
 • De verwerking is noodzakelijk voor onze naleving van een wettelijke of juridische verplichting;
 • In bepaalde omstandigheden is het verwerken van de informatie noodzakelijk voor het gerechtvaardigde belang van Celgene of een derde – wij verwerken bijvoorbeeld informatie voor wetenschappelijke en statistische onderzoeksdoeleinden, voor doeleinden van veiligheid van geneesmiddelen en risicobeheer, ten behoeve van zakelijke relaties en om activiteiten uit te voeren, waaronder strategie- en marketingactiviteiten.

De verwerking van informatie voor wetenschappelijk onderzoek wordt verenigbaar geacht met de oorspronkelijke doeleinden waarvoor informatie oorspronkelijk werd verzameld.

Houd er rekening mee dat als u een contract met ons hebt, of als informatie wordt gevorderd krachtens de wet indien de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, wij mogelijk niet in staat zijn om aan onze verplichtingen jegens u te voldoen of onze juridische rapportageverplichtingen na te komen (bijv. wanneer zorgverleners informatie over bijwerkingen verstrekken).

Bijzondere persoonsgegevens

Als wij bijzondere persoonsgegevens verwerken van individuen in specifieke jurisdicties, bijvoorbeeld informatie over de gezondheid van een individu, dan zullen wij dat alleen doen in overeenstemming met de verplichtingen van de wet.

Wij baseren ons op voorwaarden waaronder, maar niet beperkt tot:

 • waar personen expliciete toestemming geven (bijvoorbeeld toegankelijkheidsinformatie waar u evenementen van Celgene bijwoont);
 • waar nodig voor rechten en verplichtingen in verband met het dienstverband;
 • of verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de verlening van gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde; en noodzakelijk om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals de bescherming tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid of het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg en van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.

5. WAAR WIJ UW INFORMATIE VERWERKEN

Ons hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten, met vestigingen in Europa, Azië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Informatie over individuen is mogelijk toegankelijk voor ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten, voor sommige van onze dochterondernemingen en voor geselecteerde verkopers en partners wereldwijd. Wanneer wij informatie verwerken in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in het eigen land van een individu, zullen wij redelijke en passende wettelijke en veiligheidsmaatregelen doorvoeren om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking, waaronder maar niet beperkt tot het onderhouden van bindende contracten die een gepaste bescherming van informatie over individuen vereisen.

Voor inwoners van de EER: wanneer wij uw informatie buiten de EER of Zwitserland doorgeven, zullen wij de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat er adequate veiligheidsmaatregelen worden getroffen om uw informatie te beschermen. Dergelijke veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractsclausules.

6. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij maken persoonlijke informatie openbaar wanneer dit redelijkerwijs vereist is om onze legitieme bedrijfsdoelen te realiseren en zoals rechtens vereist. Informatie zal alleen openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en waar mogelijk zullen passende veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw informatie te beschermen. Wij kunnen informatie openbaar maken binnen Celgene Corporation en onze wereldwijde dochterondernemingen.

Om de activiteiten van Celgene uit te voeren, kunnen wij ook informatie openbaar maken aan derden, zoals openbare / regulerende instanties / overheidsinstanties (overheid, waaronder sociale- en uitkeringsafdelingen), derde partijen die diensten verlenen aan ons (zoals het uitvoeren van audits, IT-diensten, assisteren bij onze klinische onderzoeken en studies of compliance activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg), zakelijke partners en medewerkers (zoals externe wetenschappers).

Als Celgene of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde, zal persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard over individuen deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wij kunnen ook informatie openbaar maken om overeenkomsten met u af te dwingen of om onze rechten of de rechten, eigendom of veiligheid van onze medewerkers, patiënten of anderen (bijv. bezoekers van de Celgene gebouwen) te beschermen.

7. CLASSIFICATIE, GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN UW RECHTEN

Uw persoonsgegevens kunnen worden gecombineerd met andere informatie die wij al van u hebben of hebben verkregen door publieke middelen zoals wetenschappelijke en medische publicaties, nationale registers en het Internet. Wij kunnen ook interne assessments, evaluaties, classificaties of waarderingen van uw activiteiten uitvoeren en/of de prestaties van uw vestiging (indien van toepassing).

Celgene gebruikt een algoritme om zorgverleners op niveau in te delen op basis van hun onderzoeksactiviteit (waaronder publicaties) en vaardigheden (zoals aantal jaren ervaring en kwalificaties). De van toepassing zijnde tarieven voor spreken op en deelname aan evenementen worden vastgesteld volgens de niveau-indeling van zorgverleners.
Iedere eindbeslissing wordt genomen door een individu.

8. PERSOONLIJKE KEUZES: RECHTEN EN TOEGANG TOT INFORMATIE

Toegang, herziening, verwijdering

Volgens het toepasselijke privacyrecht kunt u het recht hebben om een kopie op te vragen van uw informatie die in het bezit is van Celgene.  U heeft mogelijk ook het recht om dergelijke informatie te laten herzien, corrigeren of verwijderen. Uw rechten met betrekking tot deze informatie kunnen onderworpen zijn aan geringe wettelijke en regulatoire beperkingen. Zie het “Neem contact met ons op” gedeelte van deze privacyverklaring.

Keuzes over marketing

U kunt het recht hebben om bezwaar te maken tegen informatie die wordt gebruikt voor direct marketing en het toezenden van wetenschappelijke informatie en nieuwsbrieven. Waar dit recht van toepassing is, gebruikt u de functionaliteit “afmelden” of “uitschrijven” in de communicatie. Als u zich online of via een van onze bronnen hebt geregistreerd en een gebruikersaccount hebt, kunt u hier uw informatie en voorkeuren bijwerken. Zie het “Neem contact met ons op” gedeelte van deze privacyverklaring.

Bezwaar tegen verwerking en aanvullende rechten

Wanneer wij ons baseren op gerechtvaardigde belangen of publieke belangen om uw informatie te verwerken, en wanneer wij direct marketing verrichten, kunt u volgens het toepasselijke privacyrecht formeel bezwaar maken tegen de verwerking van uw informatie voor deze doeleinden. U dient duidelijk “bezwaar tegen verwerking” te vermelden wanneer u contact met ons opneemt om uw recht op bezwaar uit te oefenen.

In bepaalde omstandigheden hebt u de additionele rechten om aspecten van de verwerking van uw informatie te beperken of om te vragen om een kopie van uw gegevens in een digitaal formaat aan uzelf of een derde te verstrekken.

Raadpleeg het gedeelte “Neem contact met ons op” van deze privacyverklaring.

Indienen van een klacht bij gegevensbeschermingsautoriteiten

U kunt het recht hebben om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit of toezichthoudende autoriteit indien u meent dat wij informatie op een wijze hebben verwerkt die onrechtmatig is of inbreuk maakt op uw rechten onder het toepasselijke privacyrecht.

Zonder het recht om rechtstreeks te klagen bij een autoriteit te willen beperken, zijn wij gecommitteerd aan bescherming van persoonlijke informatie, en klachten kunnen rechtstreeks bij ons worden ingediend. Raadpleeg het gedeelte “Neem contact met ons op” van deze privacyverklaring.

9. HOE LANG WIJ UW INFORMATIE BEWAREN

Wij streven ernaar uw informatie niet langer te bewaren dan nodig is voor het specifieke zakelijke doel of de doeleinden waarvoor deze is verzameld. Informatie kan langer worden bewaard indien toepasselijke wet- of regelgeving dit vereist of dit toestaat.

10. BESCHERMING VAN INFORMATIE - BEVEILIGING

Wij passen adequate technische en organisatorische maatregelen toe om informatie te beschermen. Bij het omgaan met de informatie van zorgverleners nemen we redelijke maatregelen om dit te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging zoals

11. WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd updaten door eventuele aanpassingen op het privacybeleid van Celgene te plaatsen. Wanneer materiële aanpassingen worden gemaakt, kunnen wij individuen rechtstreeks op de hoogte brengen indien wij hiertoe rechtens verplicht zijn, of een opvallende kennisgeving plaatsen op het privacybeleid van Celgene. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor updates.

12. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor zorgverleners in de Europese Economische Ruimte / Zwitserland, Azië, Midden-Oosten, Afrika: Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u meer wilt weten over de privacyprocedures van Celgene, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door het het contactformulier in te vullen of per post te versturen naar:

Europese Functionaris voor gegevensbescherming
Route de Perreux 1,
2017 Boudry,
Zwitserland

Zorgverleners in de VS of Canada kunnen contact opnemen met het Celgene Global Office door het contactformulier in te vullen of per post te versturen naar:

Chief Privacy Officer
86 Morris Avenue,
Summit, NJ 07901
Verenigde Staten

Laatst bijgewerkt: Mei 2018